Збірник наукових праць Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова (Категорія "Б") заснований у жовтні 1934 року.

Засновник: Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова.

ISSN 2311-3405 (Print), ІSSN 2313-0415 (Online)

Видається 4 рази на рік.

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 23142-12982 ПР від 08.02.2018 р.

Наукові статті публікуються у наступних галузях знань:
• 05. Соціальні та поведінкові науки (Спеціальність 051 Економіка);
• 07. Управління та адміністрування (Спеціальність 073 Менеджмент);
• 12. Інформаційні технології (Спеціальність 122 Комп’ютерні науки та інформаційні технології);
• 13. Механічна інженерія (Спеціальність 135 Суднобудування; 132 Матеріалознавство; 131 Прикладна механіка);
• 14. Електрична інженерія (Спеціальність 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка; 142 Енергетичне машинобудування; 144 Теплоенергетика);
• 15. Автоматизація та приладобудування (Спеціальність 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології);
• 18. Виробництво і технології (Спеціальність 183 Технології захисту навколишнього середовища);
• Історія суднобудування (публікації за цією галуззю знань не зараховуються як фахові для авторів).

Журнал включено до категорії «Б» Переліку наукових фахових видань України на підставі Наказу Міністерства освіти і науки України № 612 від 07.05.2019 р. (додаток 7)  зі спеціальностей 122 «Комп’ютерні науки», 131 «Прикладна механіка», 132 «Матеріалознавство», 135 «Суднобудування», 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка», 142 «Енергетичне машинобудування», 144 «Теплоенергетика», 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології», 051 «Економіка», 073 «Менеджмент»; на підставі  Наказу Міністерства освіти і науки України № 975 від 11.07.2019 р. (додаток 8) зі спеціальності 183 «Технології захисту навколишнього середовища».

Мова видання: українська, англійська.

Головний редактор: Сербін С. І. – д-р техн. наук., проф., НУК