Збірник наукових праць Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова (Категорія "Б") заснований у жовтні 1934 року.

Засновник: Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова.

ISSN 2311-3405 (Print), ІSSN 2313-0415 (Online)

Видається 4 рази на рік.

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 23142-12982 ПР від 08.02.2018 р.

Наукові статті публікуються у наступних галузях знань:
• 05. Соціальні та поведінкові науки (Спеціальність 051 Економіка);
• 07. Управління та адміністрування (Спеціальність 073 Менеджмент);
• 12. Інформаційні технології (Спеціальність 122 Комп’ютерні науки та інформаційні технології);
• 13. Механічна інженерія (Спеціальність 135 Суднобудування; 132 Матеріалознавство; 131 Прикладна механіка);
• 14. Електрична інженерія (Спеціальність 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка; 142 Енергетичне машинобудування; 144 Теплоенергетика);
• 15. Автоматизація та приладобудування (Спеціальність 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології);
• 18. Виробництво і технології (Спеціальність 183 Технології захисту навколишнього середовища);
• Історія суднобудування (публікації за цією галуззю знань не зараховуються як фахові для авторів).

Матеріали, опубліковані в Збірнику наукових праць, зараховуються як фахові в галузях технічних наук (Бюлетень ВАК України, 1999, № 4, додаток до постанови президії ВАК України від 9 червня 1999 р. № 1-05/7, перелік № 1) та економічних наук (Бюлетень ВАК України, 2001, № 6, додаток до постанови президії ВАК України від 14 листопада 2001 р. № 2-05/9, перелік № 9; Бюлетень ВАК України, 2009, № 12, постанова президії ВАК України від 18 листопада 2009 р. № 1-05/5)

На підставі наказу Міністерства освіти і науки України № 612 від 07.05.2019 р. (додаток 7) внесений до Переліку наукових фахових видань України (категорія «Б») у галузі технічних наук та економічних наук.

Мова видання: українська, російська, англійська.

Головний редактор: Сербін С. І. – д-р техн. наук., проф., НУК