Технології захисту навколишнього середовища

УДК 502:51:504.5

 

STUDY OF ENVIRONMENTAL RISKS OF THE HUMAN LOAD
ON THE ECOSYSTEMS OF CONFINED WATER AREAS
OF SEAWAY CANALS

 

ДОСЛІДЖЕННЯ ЕКОЛОГІЧНИХ РИЗИКІВ АНТРОПОГЕННОГО НАВАНТАЖЕННЯ НА ЕКОЛОГІЧНІ СИСТЕМИ ОБМЕЖЕНИХ АКВАТОРІЙ МОРСЬКИХ СУДНОХІДНИХ КАНАЛІВ

 

Inna V. Tymchenko

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ORCID: 0000-0002-1956-1065

Victoria S. Motyhina

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ORCID: 0000-0002-0914-4671

 

І. В. Тимченко,

канд. техн. наук, доцент

В. С. Мотигіна,

аспірант

 

Admiral Makarov National University of Shipbuilding, Mykolaiv

Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова,
м. Миколаїв

 

Abstract. Обсяг мінімум 2000 знаків.

Purpose.
Method.
Results.
Scientific novelty.
Practical importance.

Key words: environmental safety; risk; water area; pollution; human impact.

 

Анотація. Обсяг мінімум 2000 знаків.

Мета.
Методика.
Результати.
Наукова новизна.
Практична значимість.

Ключові слова: екологічна безпека; ризик; акваторія; забруднення; антропогенний вплив.

 

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ.

ВІДОКРЕМЛЕННЯ НЕВИРІШЕНИХ РАНІШЕ ЧАСТИН ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ.

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ.

МЕТОДИ, ОБ’ЄКТ ТА ПРЕДМЕТ ДОСЛІДЖЕННЯ.

ОСНОВНИЙ МАТЕРІАЛ.

ОБГОВОРЕННЯ ОТРИМАНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ.

ВИСНОВКИ.

 

 

REFERENCES

[1] Dobrovolskyi, V. V. (2011). Ekolohichna bezpeka i ryzyk: deiaki poniatiino-katehorialni utochnennia [Ecological safety and risk: some conceptual and categorical clarification]. Ekolohichna bezpeka, no. 1 (11), pp. 17–20.

[2] Ivaniuta, S. P. (2013). Ekolohichna bezpeka rehioniv Ukrainy [Environmental safety of the regions of Ukraine]. Stratehichni priorytety, no. 3 (28), pp. 157–164. Retrieved from: http://irbisnbuv.gov.ua/cgibin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?
C21COM=2&I21DBN=JRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/spa_2013_3_23.pdf

[…]

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

[1] Добровольський, В. В. (2011) Екологічна безпека і ризик: деякі понятійно-категоріальні уточнення. Екологічна безпека. № 1 (11). С. 17–20.

[2] Іванюта, С. П. (2013) Екологічна безпека регіонів України. Стратегічні пріоритети. № 3 (28). С. 157–164. URL: http://irbisnbuv.gov.ua/
cgibin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=JRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/spa_2013_3_23.pdf.

[...]

 

Завантажити приклад оформлення у форматі docx