Технічні вимоги до оформлення статті

Формат А 4; поля – 2 см (нижнє) х 2 см (верхнє), 3 см (ліве) х 1,5 см (праве); абзац – 1,25 см; міжрядковий інтервал – 1,5 см; шрифт – Times New Roman; кегль – 14.

Обсяг статті – від 12 до 25 сторінок.

У тексті слід використовувати символи за зразком: лапки «…», дефіс (-), тире (–), апостроф (’).

Послідовність розміщення структурних елементів статті

Рубрика журналу.

Індекс УДК у верхньому лівому кутку сторінки.

Назва статті двома мовами (англійською та мовою статті). Якщо мова статті – англійська, то назву статті слід подавати англійською та українською.

Прізвище та ініціали автора(-ів) англійською та мовою статті. Якщо мова статті – англійська, то прізвища та ініціали слід подавати англійською та українською.

Науковий ступінь, вчене звання, посада мовою статті.

Електронна адреса.

Код ORCID ID (якщо автор не зареєстрований в ORCID, необхідно обов’язково створити обліковий запис за посиланням http://orcid.org/).

Місце роботи/навчання, місто (англійською та мовою статті). Якщо мова статті – англійська, то місце роботи/навчання та місто слід подавати англійською та українською.

Анотації та ключові слова англійською, українською мовами. Обсяг кожної анотації – 2000 знаків, кількість ключових слів – мінімум 5 слів. 

Текст статті з обов’язковими структурними елементами:

• Постановка задачі.
• Аналіз останніх досліджень і публікацій.
• Відокремлення невирішених раніше частин загальної проблеми.
• Мета дослідження.
• Методи, об’єкт та предмет дослідження.
• Основний матеріал.
• Обговорення отриманих результатів.
• Висновки.

• References.
• Список літератури.
• Подяка й інформація щодо фінансування дослідження (необов’язковий розділ).

Назва / Тема:
• Відповідає змісту, ясно описує статтю;
• Містить не більше 12 слів;
• Не містить скорочень.

Анотація:
• Анотація містить наступні структурні елементи: Мета; Методика; Результати, Наукова новизна; Практична значимість;
• Відсутні загальні фрази, скорочення, посилання на літературу і т.п.

Ключові слова:
• 6-8 слів, або 3-6 словосполучень;
• Не дубльовані в заголовку;
• Відповідають змісту роботи;
• Розділені крапкою з комою;
• Конкретизують інформацію щодо дослідження, але не носять загальний характер.

Постановка проблеми і аналіз літератури:
• Дозволяє оцінити сучасний стан проблеми на світовому рівні (містить не менше 15-20 посилань на періодичні наукові видання, що вийшли за останні 5-10 років);
• У тексті відсутні посилання більш ніж на три джерела одномоментно.

Мета:
• сформульована коректно, відповідає «результатами» і назві статті; автори не ставлять «теоретично недосяжних» цілей;
• повинна бути зрозумілою без ознайомлення з основним змістом статті.

Методи, об’єкт та предмет дослідження:
• Розділ дозволяє побачити, що в дослідженні усунені всі можливі джерела помилок. Розділ показує, що автор обізнаний з чинниками, які впливають на результати, максимально усунув вплив цих чинників;
• Повторність досліджень достатня, обсяг вибірок відповідає аналогічним дослідженням, опублікованим у профільних наукових виданнях;
• Дані оброблені коректними методами, що відповідають сучасним вимогам обраної галузі досліджень;
• Описаний хід експерименту, валідність вибірки і валідність методик отримання та обробки первинних даних;
• Аналіз має достатнє статистичне обгрунтування, відповідає загальновизнаним нормам конкретної наукової сфери;
• Розділ повинен давати можливість повністю повторити описані дослідження.

Результати:
• У розділі «Результати» відсутні посилання на літературу, немає інтерпретації даних і порівнянь з аналогічними результатами;
• Матеріали розділу не дублюють дані таблиць і графіків текстом;
• Чітко сформульована та пояснена отримана наукова новизна.
• До цього розділу не входить обговорення результатів.

Обговорення результатів:
• Обговорення містить посилання на аналогічні роботи, дає змогу порівняти результати з уже відомими даними;
• В кінці розділу обговорюється правомірність гіпотез, сформульованих у розділі «Постановка проблеми і аналіз літератури».

Висновки:
• Лаконічні, конкретні, відповідають меті і назві статті;
• Дослівно не дубльовані в усіх мовних версіях анотації;
• Не починаються «черговою фразою» (наприклад, «В результаті проведених досліджень були отримані наступні ...»);
• Міститься нова інформація, відсутнє перефразування будь-яких розділів статті, в тому числі «обговорень»;
• Аргументи логічні і структуровані, результати статті підтверджують і обґрунтовують висновки;
• Є вказівка, як результати співвідносяться з очікуваннями і більш раннім дослідженням, стаття підтримує або спростовує попередні теорії, як дослідження вплинуло на прогрес наукових знань;
• Вказуються напрямки подальших досліджень.

Бібліографічні джерела:
• Транслітерація абсолютно всіх кириличних джерел;
• Використовується міжнародний стиль оформлення бібліографії АРА;
• Джерела в пристатейних списках містять DOI;
• Оригінальні дослідження містять 20-40 бібліографічних посилань;
• Наукові статті оглядового характеру містять не менше 100 бібліографічних посилань;
• Обов'язкові посилання на статті в журналах Scopus і WoS;
• самоцитування не перевищує 15% бібліографії (посилання на публікації автора статті, посилання на статті інших авторів в даному журналі);
• Бібліографія не перенасичена монографіями та тезами конференцій (менше 25%);
• Бібліографія містить не більше 50% україно- та російськомовних публікацій;
• Цитування ненаукових джерел має бути обгрунтованим;
• Джерела оформлені без порушень бібліографічного стандарту.

Україномовні/російськомовні джерела також мають бути оформлені стилем АРА, за зразком http://www.citationmachine.net/apa/cite-a-book
Наприклад:
Семенов, В. П. (2009). Мурманское морское пароходство: 1939 – 2009 гг. Мурманск: Кн. изд-во. 368 с.

Самоцитування у посиланнях не повинно перевищувати 15%. Під самоцитування мається на увазі не тільки цитування іншої статті автора, а й статей інших авторів, розміщених в даному журналі.

Рисунки:
• Кожен рисунок є самодостатнім. Для його розуміння не потрібно звертатися до розділу «Матеріали і методи досліджень», читати заголовок статті. Заголовок рисунка не перевищує 12 слів;
• Діаграми оформлені коректно (підписані назви осей, вказані одиниці вимірювань в системі СІ, шрифт при роздруківці візуально не відрізняється від шрифту тексту статті (±1 пт), відсутні рамки навколо рисунків і легенди);
• На рисунках позначені деталі (елементи), на яких робиться акцент в статті;
• Рисунки нумеруються в порядку їх згадування в тексті;
• Кількість наведеного графічного матеріалу має бути достатньою для однозначного сприйняття матеріалу статті.

Таблиці:
• Таблиці самодостатні (не потрібно відкривати інші розділи статті, щоб зрозуміти, про що йде мова);
• У примітках до таблиць наведені всі дані, необхідні для однозначного трактування змісту таблиці без звернення до розділу «Матеріали і методи досліджень».

Цитування в тексті
Посилання в тексті, якщо ви не наводите цитату, а висловлюєте якусь ідею чи посилаєтесь на роботу в цілому, нумеруються послідовно у квадратних дужках до порядку згадування у статті, наприклад: [1].
За наявністю цитати після номеру джерела, через кому, наводяться посилання на конкретні сторінки, наприклад: : [1, c. 12] або [2, с. 20-25].
Посилання на кілька праць розділяються крапкою з комою: [1; 4].

Вимоги до списку використаних джерел
Списки цитувань мають бути оформлені за міжнародним стандартом APA (American Psychological Association (APA) Style).
Згідно з вимогами МОН України до наукового видання та міжнародними стандартами публікацій, слід подати два окремі списки використаних джерел:
Перший. Список використаних джерел
• Розміщується в кінці роботи на окремій сторінці.
• Кожне джерело, процитоване в роботі, має з'явитися у списку використаних джерел. Так само, кожен запис у списку має бути згаданим в тексті роботи.
• Джерела нумеруються у порядку їх згадування в тексті мовою цитованих джерел.
• До джерела необхідно додати цифровий ідентифікатор наукової публікації DOI (в разі наявності).
Другий. References
• Необхідний для коректного індексування посилань статті наукометричними та пошуковими системами.
• Дублює перший список латиною та наводить кириличні джерела у англійському перекладі (за його наявності у цитованому виданні) або у транслітерованому вигляді.
• Для кириличних цитувань треба транслітерувати імена авторів та назви видань.
• Назви статей треба наводити в англійському перекладі (якщо такий є в авторському варіанті) або в транслітерації.
• Назви періодичних видань (журналів) треба наводити відповідно до офіційного англомовного написання за номером реєстрації ISSN, які можна знайти на сайті журналу або будь-якій науковій онлайн-базі.
• Якщо вітчизняний журнал видається в перекладі на англійську мову, використовуйте англійські варіанти назви журналу та статті. Вказуйте діапазон сторінок перекладеної версії журналу.
• До джерел, які подаються в транслітерованому вигляді, необхідно додати позначення про мову оригіналу (наприклад: [in Ukrainian] або [in Russian])
Транслітерація кирилиці латиницею:
• українська мова. Постанова КМ України від 27 січня 2010 року № 55 "Про впорядкування транслітерації українського алфавіту латиницею" затверджує офіційну транслітерацію українського алфавіту латиницею, встановлює діючі правила транслітерації прізвищ та імен громадян України латиницею у закордонних паспортах (https://www.slovnyk.ua/translit.php).
російська мова. Використовувати правила транслітерації Держдепартаменту США (http://shub123.ucoz.ru/Sistema_transliterazii.html).

 

Вимоги до оформлення References

Оформлюється відповідно до стандарту АРА (APA Style Reference Citations).

Книга:

Rodionov, A. I., Klushin, V. N, Sister, V. G. (2000). Tekhnologicheskie protsessy ekologicheskoy bezopasnosti [Technological processes of ecological safety]. Kaluga: Bochkareva N. Publ. [in Russian]

Стаття:

Asieiev, H. (2010). Arkhitektura korporatyvnoho skhovyshcha danykh [Architecture of a corporate data warehouse]. Visnyk Knyzhkovoi palaty, no. 10, pp. 20–25.

Електронне джерело:

Ministerstvo ahrarnoi polityky Ukrainy (2004). Nakaz «Pro zatverdzhennia Metodyky rozrakhunku zbytkiv, zapodiianykh rybnomu hospodarstvu vnaslidok porushen pravyl rybalstva ta okhorony vodnykh zhyvykh resursiv» vid 12.07.2004 za no. 248/273 [Order “On approval of the methodology for calculation of damages inflicted upon fish farming as a result of violations of the rules of fisheries and the conservation of aquatic living resources” no. 248/273 dated 12.07.2004]. Retrieved from: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1446-04.